Kontakt 

Safewater Scandinavia

Safewater Scandinavias produkt REDUTRI är en unik och patenterad metod som förbättrar badmiljön för både badgäster och badpersonal. 


Produkter och tjänster


Installation av REDUTRI

REDUTRI reducerar avgången av trikloraminer ur bassängvattnet. Installation kan genomföras på befintliga cirkulationssystem.

Läs mer om att installera REDUTRI.

Mätning av trikloramin

Vid bassängkant

SafeWater Scandinavia AB utför på beställning mätningar av trikloramin vid bassängkant enligt FHMs riktlinjer. SafeWater har under de gångna åren gjort hundratals mätningar av detta slag och kan hävda att vi har mycket stor erfarenhet att utföra dem på ett relevant sätt.

Enligt FHMs intentioner skall mätningar utföras

 • vid hög belastning (högre antal besökande än median).

 • vid bassängkant. Den specificerade positionen är 0,2 m in över vattnet och på en höjd 0,5 m ovanför vattenytan.

Detta innebär att man kommit så nära vattenytan som dagens mätutrustning tillåter. Vid denna punkt suges luft in genom en slang och ledes genom provtagningsfilter. Det är viktigt att dessa filter inte tar emot droppar av klorerat vatten, vilket skulle förstöra provet. Av detta följer

 • att man egentligen inte kan komma närmare vattenytan än ovan angiven punkt

 • att det är viktigt att undvika plask vid just insugningspunkten

 • att det är viktigt att de filter som används är teflonskyddade 

Enligt FHMs instruktioner skall analys av dessa filter göras av ackrediterade laboratorium, till exempel i Örebro eller hos Brulabo, Belgien. Filtrens uppbyggnad och analysens genomförande står tydligt angivet i FHMs instruktioner. 

De av SafeWater genomförda mätningar, analys samt förslag till åtgärd är alltid konfidentiella mellan oss och beställaren. Kontakta oss gärna på info@safewaterscandinavia.se eller direkt till alexander@safewaterscandinavia.se för ett förslag mätningsupplägg och offert på mätning och analys enligt FHMs direktiv.

Kompletterande metoder

SafeWater Scandinavia AB har utvecklat en egen provtagningsmetod kallad Chalmersmetoden eller potentialmetoden. Denna går i princip ut på att vattenprov tages på bassängens cirkulationskrets och hälls i ett slutet provtagningskärl, och att man sedan gör luftprov på gasen i det slutna kärlet. Denna metod kan vara mycket användbar som ett mått på trikloraminhalten utan påverkan av ventilation, vilket ger ett mått på bassängvattnets kvalitet. Exempelvis kan den av FHM angivna mätmetoden och provtagningspunkten inte ge ett korrekt mått på trikloraminavgång ur en utomhuspool, då bassängkantsvärdet är kraftigt reducerat av vind. I tillägg kan metoden tjäna som indikation på förbättringspotentialen i en bassäng.

Vidare har SafeWater mät- och analysutrustning framtagen av samma forskningsenhet (INRS i Frankrike) som tagit fram den metod och utrustning som föreskrivs av FHM. Denna nya utrustning tillåter att SafeWater kan göra en egen analys av provtagningsfilter (en mängd gjorda simultanprov visar samma analysvärde med denna metod som de som gjorts av ackrediterade laboratorier).

Detta förenklade förfarande kan vara lämplig att använda när man vill prova olika lösningar i försök att slutligen kunna leverera officiella mätvärden, som följer av FHM angivna riktvärden. Kontakta oss för mer information om dessa kompletterande metoder.

Installation av REDUTRI

REDUTRI anbringas på cirkulationskretsen, efter sandfilter, antingen som komplement till befintlig reningsutrustning eller vid nyprojektering. Normalt sett installeras REDUTRI på en delslinga till huvudslingan. REDUTRI-systemet består av en eller oftast flera parallellt installerade elektrolysceller. Antalet celler är avhängigt 

 • Bassängvolym

 • Flöde i cirkulationskretsen

 • Eventuell övrig utrustning som UV-ljus eller AKG

 • Bassängtemperatur

 • Bassängtyp (äventyr med plask, terapi, motion etc.)

 • Börvärde fritt klor

Systemet styrs av en styrenhet som reglerar strömtillförsel och optimerar systemets effektivitet.

Cellerna bör rengöras en gång per år av fackman. Installation ska göras så att CIP (rengöring på plats) tillåtes. 

Normal garantitid är tio år. 

Utrustningen är CE-märkt och tillverkad i Sverige. 

Kontakta oss för mer teknisk information angående installation: info@safewaterscandinavia.se.

För försäljning, projektering, installation och service: 

SafeWater Scandinavia AB har ingått avtal beträffande svenska marknaden med Enviro Process AB (www.enviroprocess.com).

Kontakt för erbjudande och offert: Niklas Henelius, (niklas.henelius@enviroprocess.com).