Kontakt 

SafeWater Scandinavia

SafeWater Scandinavias produkt REDUTRI är en unik och patenterad metod som förbättrar badmiljön för både badgäster och badpersonal. 


Miljön i simhallar


Trikloraminer och badmiljö

Kloraminer är en oönskad biprodukt som bildas när aminoämnen från badande reagerar med det fria kloret i bassängen. Trikloramin, som avgår som gas ur vattnet, är hälsovådligt för människor och får dessutom simhallen att lukta illa.

Läs mer om trikloraminer i badmiljö.

Trikloraminer - detektion, kontroll och mätning

Trikloramin uppfattas i besökares näsor som en obehaglig frän doft, något som skapar otrivsel. Då trikloraminer medför hälsorisker är det viktigt att ha kunskap om varför mätningar måste göras och hur detta genomförs på ett optimalt sätt.

Ta reda på mer här.

Reduktion av trikloramin - REDUTRI

REDUTRI är en nyutevecklad, patenterad metod för att reducera avgång av trikloraminer ur bassängvatten. Uppnådda resultat visar att det är den mest effektiva metoden.

Läs mer om metoden här.


Produkter och tjänster


Mätning av trikloramin

Vi utför mätningar av trikloramin. Vilken status har din simhall? 

Läs mer om att mäta trikloramin.

Installation av REDUTRI

REDUTRI reducerar avgången av trikloraminer ur bassängvattnet. Installation kan genomföras på befintliga cirkulationssystem.

Läs mer om att installera REDUTRI.

Trikloraminer och badmiljö

Trikloraminer 

Kloraminer bildas som en förening av aminoämnen (svett/hud/urin) som kommer från de badandes kroppar i kombination med fritt klor som är det absolut vanligaste och med effektiva desinfektionsmedlet i simbassänger.

Formen trikloramin avgår som gas ur badvattnet (speciellt mycket vid plask) och det är då det luktar klor i simhallen.

Trikloramin - astmaboven

Trikloramin är astmaframkallande, vilket framför allt är bakgrunden till Folkhälsomyndighetens (FHM) nya riktlinjer om ett maxvärde på 0,2 mg/m3, mätt vid bassängkanten.

Enligt forskning (FHM: Vägledning om bassängbad, feb 2021) är trikloramin hälsovådligt vid frekvent inandning av halter över 0,3 mg/m3, varför FHM har valt gränsvärdet 0,2 mg/m3 för att ha en viss marginal.

Läs mer: Trikloramin - astmaboven från Badmästaren nr 5/2021 [PDF].

Trikloramin och elitsimmare 

Man har i ett forskningsprojekt (Romberg/Bremer: Allergi i Prakxsis, 2/2012) undersökt 100 elitsimmare som under 10-40 timmar per vecka tränar i bassäng och andas in just vid vattenytan. Bland dessa visade 60 % symptom på astma, trots att ingen var astmatiker från början. Symptomen var allt från mycket lätta till tydliga. Många elitsimmare fortsätter att träna, trots sina astmaproblem, men en del har tvingats avsluta sin karriär.

Trikloramin och känsliga grupper

Det bör påpekas vikten av att ha en låg trikloraminhalt vid bassänger där babysim och terapisim förekommer. Mycket ofta ordineras astmasjuka barn att träna sina lungor genom simning - en träning som bör ske i bassänger där deras astmaproblem inte riskerar att förvärras.


Reduktion av trikloramin -

inte bara en badmiljöfråga

Reducerad avgång av trikloramin, möjliggör väsentlig energibesparing i ventilationssystemet. Reducerad avgång av trikloramin - en korrosiv gas - möjliggör en betydande ökning av livslängd i ventilationssystemet och generellt i badhusbyggnader.

Trikloraminer -

detektion, kontroll och mätning

Detektion

Trikloramin uppfattas i besökares näsor som en obehaglig frän doft, något som skapar otrivsel. Dock ska nämnas att SafeWaters erfarenhet är att detta uppfattas först vid halter över 0,6 mg/m3, det vill säga tre gånger högre koncentration än FHMs nya riktvärde. Detta innebär att en bassänghall, där det inte "luktar klor", fortfarande kan utgöra en hälsovådlig badmiljö.

Kontroll

Egenkontroll - alla offentliga badanläggningar har sig pålagt en egenkontroll, vilket innebär att de måste utföra kontroll och mätningar på alla sina bassänger. Observera att mätning skall utföras vid belastning högre än snittet för respektive bassäng, det vill säga när det är många badande.

Mätning

Trikloraminer mäts genom provtagning av luften, som sugs in i speciella filter, vilka därefter analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Mätningar ska utföras med metoder och utrustning som är väl specificerade i FHMs anvisningar. 

Tekniskt tillgänglig mätutrustning gör det inte möjligt att suga in luft precis vid vattenytan (där en simmare andas in). Den av FHM angivna bassängkantspunkten (0,5 m ovanför och 0,2 m in över vattenytan) är därmed den bästa, praktiskt möjliga, mätpositionen.

Kontroll och mätning bör även göras på utomhusbassänger. Det faktum att vind skapar ett icke-rättvisande bassängkantsvärde kan kompenseras genom att luftmätning görs på vattenprover som tas från bassängens cirkulationskrets (potentialmätning enligt Chalmersmetoden). Detta är en god simulering av trikloraminavgång från vattnet utan ventilationseffekt.

Reduktion av trikloramin - REDUTRI

Tidigare reduktion

Den förbättring av upplevd badmiljö som åstadkommits på senare år, är en kombination av förbättrad ventilation och förbättrad reningsutrustning.

Genom en högre inblandning av uteluft i ventilationssystemet, späds den trikloraminbemängda luften ut och mindre obehag skapas. Energiåtgången för denna åtgärd är dock väsentlig då uteluft måste värmas (från kanske -10 grader) upp till 30 grader innan den skickas ut i bassänghallen.

Reningsutrustning av UV-ljus och aktivt kolfilter har åstadkommit klar förbättring, men visat sig inte helt lösa problematiken.

Ny metod och utrustning

SafeWater Scandinavia har, i samarbete med forskare vid Chalmers tekniska högskola, tagit fram en numera patenterad utrustning och metod som vi kallar REDUTRI. 

REDUTRI anbringas som ett komplement till befintlig reningsutrustning och består av elektrolysceller i vilka vattnet ska passera i cirkulationskretsen. Badvattnet, som passerar elektrolyscellerna, utsätts för elektrolys med syfte att spjälka upp de i bassängen bildade kloraminerna. Vidare regenereras fritt klor och ofarliga kvävemolekyler frigörs. Processen körs med mycket låg spänning, vilket innebär att inga oönskade biprodukter bildas.


REDUTRI - dokumenterade resultat

REDUTRI finns idag installerat i flera simhallar i Sverige, och goda resultat har uppnåtts för samtliga installationer. Det har visat sig vara den mest effektiva utrustningen och metoden för att komma tillrätta med trikloraminproblemet. Bättre resultat har uppnåtts med REDUTRI än med UV-ljus och aktivt kolfilter. REDUTRI kan, med väsentligt förbättrade resultat, installeras som komplement till sådan redan installerad utrustning. 

Det är dokumenterat att REDUTRI minskar uppmätt trikloraminavgång med 30 - 75 %. 

Vid installation av REDUTRI på äventyrsbad har man på detta sätt lyckats få bort den obehagliga lukten. Kraftig reducerad trikloraminavgång har också uppnåtts vid installation på motionsbassänger. Detta visar att de nya gränsvärdena för trikloraminavgång vid bassängkant kan innehållas!

Nedan visas tre fallstudier på REDUTRI-installationer. Klicka på respektive bild för förstoring.

Skicka ett meddelande

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakt

Safewater Scandinavia AB
Borgås gårdsväg 9 
434 39 Kungsbacka

Mejl: info@safewaterscandinavia.se

Måndag-fredag: 8:00-17:00